អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ និងការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ និងការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឡោ ណាវុធ #MJQE#AmericanInterconSchool ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលជាពេលវេលាដើម្បីអបអរចុងឆ្នាំដែលនឹងកន្លងផុតទៅ…

ពិធីប្រគល់ពាន់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ពិធីប្រគល់ពាន់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស   កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តទ្វីប…