អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដី”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដី” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ដាង វិបុល #MJQE#AmericanInterconSchool សម្ដីរបស់យើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ អត្ថន័យរបស់វាអាចក្លាយជាទស្សនៈដែលកំណត់នូវជំនឿចិត្ត…