បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024

  បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024 ចូលរៀនថ្ងៃទី16 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 គ្រប់សាខាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សាខាសៀមរាប និងតាកែវ ✍️ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា (អាយុ2ឆ្នាំ)…

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024

????ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ នឹងទទួលបានអាហាររូបករណ៍15% (ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី09 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2023) សម្រាប់សាខាសៀមរាប/តាកែវ/សែនសុខ/ច្បារអំពៅ #AmericanInterconSchool …………………………………………………………….. ✍️ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី12…

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការចូលរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានភ្លាមៗនូវអាហារូបករណ៍ពី១០% រហូតដល់១៥%!

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការចូលរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានភ្លាមៗនូវអាហារូបករណ៍ពី១០% រហូតដល់១៥%! ថ្នាក់ត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ៣០ សីហា ២០២៣ បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២៣-២០២៤ ១៦ តុលា…

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២៣-២០២៤ ១៦ តុលា ២០២៣

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២៣-២០២៤ ១៦ តុលា ២០២៣ គុណភាព… វិន័យ… សេវាកម្ម… អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% ចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ!