កម្មវិធីបោះតែនតិ៍សម្រាប់ ថ្នាក់ទី១

ក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំកម្មវិធីបោះតែនតិ៍សម្រាប់ ថ្នាក់ទី១ ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដំឡើងបោះតែនតិ៍ឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះដំឡើងបោះតែនតិ៍ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំកម្មវិធីបោះតែនតិ៍សម្រាប់ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា  ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ…