សេចក្ដីជូនដំណឹង

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ០១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ប្រញាប់ឡើង ការផ្តល់ជូនពិសេសនៅសល់តែ៣ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ! សាខាសៀមរាប និងសាខាតាកែវ – អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥%…