ទិវាយុវជនអន្តរជាតិ

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ៖ តាប់ សោភ័ណ្ឌ #MJQE#AmericanInterconSchool   ថ្ងៃទី12 ខែសីហា គឺជាថ្ងៃប្រារព្ធខួបប្រចាំឆ្នាំនៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិ ដែលជាថ្ងៃកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN)។…