សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ កម្លាំងស្រូបទាញអេឡិចត្រូមេដែក

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ​ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៩ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖កម្លាំងស្រូបទាញអេឡិចត្រូមេដែក។​…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ កម្លាំងស្រូបទាញអេឡិចត្រូមេដែក

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ កម្លាំងស្រូបទាញអេឡិចត្រូមេដែក កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ​ ធី សុជាតិ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ពិនិត្យជាលិកានាំរបស់រុក្ខជាតិ និងបន្សាយអូស្មូស

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ សេង វណ្ណា បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៧ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ពិនិត្យជាលិកានាំរបស់រុក្ខជាតិ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ស្រុះបង្គា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ស្រុះបង្គា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ចាំ រីណា…

ការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទស្តីពី ”ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃសូលេណូអ៊ីត”

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ គឹម ចំរ៉ុង បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ក នៃសាលារៀន…

ការពិសោធស្តីពី”ការសង្កេតសរីរាង្គបក្សី” សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១០”ក”

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ “ការសង្កេតសរីរាង្គបក្សី” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី១០…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ “ក” មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតខួរក្បាលថនិកសត្វ និងគ្រាប់ភ្នែកគោ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ “ក” មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ធី សុជាតិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅលោកគ្រូ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១​ ខ មុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ គំរូភ្នំភ្លើង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​​  កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១១ ខនៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១​ ខ មុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ គំរូភ្នំភ្លើង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​​  កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១១ ខនៃសាលារៀន…

ការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ : ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ គឹម ចំរ៉ុង បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាលើប្រធានបទ  ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9 មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ សេង វណ្ណា បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានរៀបចំការពិសោធន៍ស្តីពី“ ការពិនិត្យទម្រង់ស្តូម៉ាតស្លឹករុក្ខជាតិ”។ ការធ្វើពិសោធន៍នេះផងដែរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្ស…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ក ធ្វើពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទ៖…