សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅអ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី​ ១២ មុខវិទ្យាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១១ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ សេង វណ្ណា បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទៈ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ក នៃសាលារៀន…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពីសោធន៍ក្រោមប្រធានបទៈ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីព ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាសេវាកម្មល្អសម្រាប់អតិថិជន?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីព ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាសេវាកម្មល្អសម្រាប់អតិថិជន?” អត្ថបទដោយ : ជា ផល្លា #MJQE #AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ យុទ្ធក្រមខម”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ យុទ្ធក្រមខម” អត្ថបទដោយ : ផេង ឧត្តម #MJQE #AmericanInterconSchool…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កាលពី​ថ្ងៃទី១៨​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅ​នេះ​ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី បាន​ដឹកនាំ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៧​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ សល់ មីនា បាន​ដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី៨ ធ្វើពិសោធ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យាក្រោមប្រធានបទ…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់នូវខ្លឹមសារមេរៀន អ្នកគ្រូ ជា ​តារា បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី១០​ ធ្វើពិសោធ លើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ ខ្សែដែនម៉ាញេទិច។ សម្រាប់សម្ភារក្នុងការពិសោធន៍មានដូចជា…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា​ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…