កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ មីស៊ុបសាច់គោ និងទឹកតែក្រូចឆ្មា ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ សាម៉ុន ធារឹទ្ធ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ  សាម៉ុន ធារឹទ្ធ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស​ នៃសាលារៀន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ បបរសាច់មាន់ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ហ៊ិន ស៊ីនី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហុិន ស៊ីនី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

បំណិនជីវិតសម្រាប់ថ្នាក់ទី១ “គ” ស្តីពីបង្អែមផ្លែឈើ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ភោគ សុជាតិ

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ភោគ សុជាតិ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ “គ” នៃសាលារៀន…

បំណិនជីវិតថ្នាក់ទី១២ ស្តីពីបបរគ្រឿងសាច់មាន់ និងស្តេកសាច់គោ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ហ៊ិន ស៊ីនី

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហិុន ស៊ីនី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី​១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

បំណិនជីវិតថ្នាក់ទី៧ ស្តីពី ស៊ុបគាវ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព

កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

បំណិនជីវិតសម្រាប់ថ្នាក់ទី៨ ស្តីពីសម្លការី នំបញ្ចុក ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព

កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

បំណិនជីវិតសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧ ស្តីពីស៊ុបគាវ និងមី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព

កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

បំណិនជីវិតសម្រាប់ថ្នាក់ទី៨ ក ស្តីពី បាញ់ហយ និងតែទឹកដោះគោ ដឹកនៃដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

នៅថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ មុី សុភាព នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី មីខគោ និងតែបៃតងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ខ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ មុី សុភាព នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

នៅថ្ងៃថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ មុី សុភាព នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

បំណិនជីវិតស្តីពី”គីមប៉ាប់ និងកូកា” សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ “ក” នៃសាលារៀន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី បបរគ្រឿងសាច់មាន់

នៅថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាពនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ…

កម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត ចាហួយខ្មៅ

កាលពីថ្ងៃទី​១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង …

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ បាញ់ហ៊យ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត…

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១…