បោះតែនតិ៍ ថ្នាក់ទី១​​

កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ទី១។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២១-២០២២។​ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីពន្យល់ណែនាំពីតួនាទី កាតព្វកិច្ច ភាពទទួលខុសត្រូវ និងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងនាមជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត គណៈកម្មការសាលាក៏បានណែនាំ និងផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ផងដែរ៕