ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី៥ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ឈួន សម្ផស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​ លោក ឈួន សម្ផស្ស បានបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខគណិតវិទ្យាទៅដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥​។ គោលបំណងនៃការបង្រៀនថ្នាក់និស្សន៍គឺ ដើម្បីចែករំលែកអំពីវិធីសាស្រ្ត…

ថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ “ខ” ស្ដីពី៖ បំណងខ្ញុំ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប៉េន ភក្ដី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣លោកគ្រូ ប៉េន ភក្តី បានបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ដល់សិស្សថ្នាក់ទី៣ខនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ ។ គោលបំណងនៃការបង្រៀនថ្នាក់និស្សន៍គឺ…

កម្មវិធីថ្នាក់និទ្សសន៍ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ខ បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឈូក ស្រីពេជ្រ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ…

ថ្នាក់និទស្សន៍ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា គ មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ឆន ថៃឡាយ នៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ

កម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍ មត្តេយ្យសិក្សា គ មុខវិជ្ជា បុរេសំណេរ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ឆន ថៃឡាយ កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២១…

កម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍សម្រាប់ថ្នាកទី១ គ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ភោគ សុជាតិ នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខា ជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ អ្នកគ្រូ ភោគ សុជាតិ បានបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខគណិតវិទ្យា។ គោលបំណងនៃការបង្រៀនថ្នាក់និស្សន៍គឺ ដើម្បីចែករំលែកអំពីវិធីសាស្រ្ត…

កម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍ មត្តេយ្យសិក្សា ក មុខវិជ្ជា បុរេសំណេរ អក្សរ “ម” បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ៅ ស្រីណែត

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ អ្នកគ្រូ ម៉ៅ ស្រីណែត បានបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរដល់សិស្សកំរិតមត្តេយសិក្សានៃសាលារៀនអន្តរទ្វីអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ។ គោលបំណងនៃការបង្រៀនថ្នាក់និស្សន៍គឺ ដើម្បីចែករំលែកអំពីវិធីសាស្រ្ត…

ថ្នាក់និទស្សន៍ ថ្នាក់ទី២ខ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស៊្រាង មុំ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ អ្នកគ្រូ ស្រ៊ាង មុំ បានបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ។ គោលបំណងនៃការបង្រៀនថ្នាក់និស្សន៍គឺ ដើម្បីចែករំលែកអំពីវិធីសាស្រ្ត…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១”ខ”

កាលពីថ្ងៃទី០៣  ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៣ ចាងហ្វាង ចាងហ្វាងរង និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកបឋមសិក្សា នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានធ្វើថ្នាក់និស្សន៍ថ្នាក់ទី១​…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា

នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀនចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ ត…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ប្រធានបទស្ដីពី៖ សីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ គឹម ចំរ៉ុង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១១ “ក”…

ថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ “ក” ស្តីពី​ សរីរាង្គវិញ្ញាណ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី

នៅថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ  ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀនចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩ “ក”

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩ “ក” …