ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ប្រធានបទស្ដីពី៖ សីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ គឹម ចំរ៉ុង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១១ “ក”…

ថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ “ក” ស្តីពី​ សរីរាង្គវិញ្ញាណ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី

នៅថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ  ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀនចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩ “ក”

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩ “ក” …