ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស លើកទី១៥

កាលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតគំនូរ និង ពីធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស លើកទី១៥…