ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស លើកទី១៥

កាលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតគំនូរ និង ពីធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស លើកទី១៥…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី៣ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ…

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច ​លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្នាដៃត្រៀមប្រកួតតាំងពិព័រណ៍ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ &២ នៃសាលាអន្តរទ្វីអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣…

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ.គួច លើកទី១២

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ.គួច…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី២ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី…

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានរៀបចំការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ ជុំទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងsសាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣  សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី…

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គជម្រុះជុំទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

  កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មការនៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំកម្មវិធីការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស…

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…