អត្ថប្រយោជន៍នៃការគេង និងទទួលទានអាហារបានគ្រប់គ្រាន់

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឃី គីមស្រៀ #MJQE #AmericanInterconSchool ការគេង និងទទួលទានអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ គឺជារឿងសំខាន់បំផុតពីរដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពទូទៅរបស់អ្នក។…