ការណែនាំអំពីរបៀបរស់នៅវេជ្ជសាស្ត្រ «Lifestyle Medicine»

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សូ សារុំ #MJQE #AmericanInterconSchool វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការមានអារម្មណ៍សុខុមាលភាព និងតុល្យភាព ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកាន់តែពិបាកទៅទៀត។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ…