តើអ្នកមានដឹងទេថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជះឥទ្ធិពលខ្លាំងយ៉ាងណាដល់ការរស់នៅរបស់យើង?

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ដាង វិបុល #MJQE #AmericanInterconSchool តើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាអ្វី? ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ គឺជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ឬជះឥទ្ធិពលលើមនុស្ស…