អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ការអានសៀវភៅជាផ្នែកមួយនៃការកម្សាន្ត”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ការអានសៀវភៅជាផ្នែកមួយនៃការកម្សាន្ត” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : គាក ម៉ាណែត #MJQE#AmericanInterconSchool សៀវភៅជាឃ្លាំងបញ្ញា ដែលអ្នកនិពន្ធ…