ផ្នែកសាងសង់ និងស្ថាបត្យកម្ម

ផ្នែកសាងសង់ និងស្ថាបត្យកម្មនៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន បានបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  • សិក្សាអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន
  • គូរប្លង់ស្ថាបត្យកម្មនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ និងគំនូររចនាតុបតែងនានា
  • វាយតម្លៃគម្រោង
  • គ្រប់គ្រងការងារសាងសង់
  • សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលជាដៃគូ
  • ត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពសំណង់ និងគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសនានា